Gestaltningsförslag Farstavikens dagvattenpark

Projekt: Dagvattenpark inom Farsta Slottsviks samfällighet – Förstudie
Uppdragsgivare: Värmdö kommun
År: 2023-2024
Kontakt: Astrid Berglund

WRS fick i uppdrag av Värmdö kommun att ta fram en förstudie och ett gestaltningsförslag som beskriver utformningsprinciper samt drift- och underhållskostnader för en våtmark vid Farsta slottsviks samfällighet.

Den föreslagna dagvattenparken bedöms i första hand utgöra ett rekreativt tillskott till den lokala boendemiljön. De föreslagna gång- och cykelvägarna och träspången med plattform med utsikt över våtmarksområdet skapar nya möjligheter för rörelse och rekreation i vardagen. Sittplatser är anordnade för att fånga morgon- och eftermiddagssol, med trädplanteringar som skapar vandrande skugga och därigenom bidrar till en varierad och trivsam atmosfär på platsen.

Den permanenta vattenytan skapar en variationsrik våtmarksmiljö med omväxlande vegetationstäcken och djupområden med vattenspeglar året om. Vid höga flöden tillåts vattennivån att stiga på ett kontrollerat sätt vilket skapar en flödesutjämnande effekt och gör området mer robust inför eventuella översvämningar. Nya gångstigar och träspänger är strategiskt placerade för att möjliggöra vistelse på platsen oavsett om det förekommer höga vattenflöden eller inte.

Omkringliggande gräsmark föreslås betas av hästar periodvis för att främja biologisk mångfald och hålla landskapet öppet. Intill den urbana delen föreslås en groddamm som skapar habitat för groddjur. Ungefär åtta kilo fosfor och mellan 8 och 16 kilo kväve förväntas årligen avskiljas i våtmarken.

Illustration: Astrid Berglund, WRS

Kategori: ,