Åtgärdsplan Svartån

Projekt: Åtgärdsplan för Svartån
Uppdragsgivare: Västerås stad
År: 2022-2023
Kontakt: Dimitry van der Nat

I projektet upprättades en åtgärdsplan för Svartån med fokus på två avrinningsområden med störst behov av förbättring. Planen pekar ut platser för åtgärder för förbättrad ekologisk status och redovisar platsförslagen i en databas. Åtgärdsplanen och databasen kommer användas som verktyg för att peka ut lämpliga, kostnadseffektiva åtgärder att arbeta vidare med.

I två vattenförekomster har ett antal åtgärdsförslag fördjupats i dialog med berörda markägaren. Här har GIS-analyser gjorts av avrinningsområdet med underlag såsom nutida och historiska flygbilder, höjddata, jordartskarta, markavattningsföretag, historiska kartor, markanvändning, våtmarksinventering (VMI), delavrinningsområden, VISS, rinnvägar och lågpunkter där vatten samlas med mera.

Efter prioritering av två vattenförekomster med Västerås stad har prioriterade åtgärdsplatser besöks och inmäts tillsammans med markägarna. Efter synpunkter och önskemål från markägarna har åtgärdsförslagen förfinats och ritningar som kan användas för bidragsansökan tagits fram.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: , ,