CLIMIPHY – växters klimatpåverkan

Projekt: Minimizing the climate footprint of river restoration (CLIMIPHY)
Uppdragsgivare: Uppsala Universitet
År: 2024-2028
Kontakt: Dimitry van der Nat och Jenny Näslund

WRS deltar i forskningsprojektet Minimizing the climate footprint of river restoration (CLIMIPHY) på Uppsala universitet, som finansieras av FORMAS. Projektet pågår under perioden 2024–2028.

Vid restaurering av vattendrag och våtmarker etableras, planerat eller spontant, emersa och akvatiska växter i eller i anslutning till de restaurerade akvatiska miljöerna. Växterna fyller många funktioner i ekosystemet och bidrar bland annat till vattenrening och ökad biologisk mångfald. Kunskapen om våtmarksväxters klimatavtryck är dock begränsade. Växterna bidrar till att ta upp koldioxid från atmosfären men kan även främja avgång av växthusgaser (metan och lustgas). Viktiga faktorer som påverkar klimatavtrycket är det komplexa samspelet av miljöfaktorer, olika växters egenskaper och mikrobiella processer.

Projektet ska skapa och tillgängliggöra ny kunskap om våtmarksväxters klimatavtryck med syfte att kunna designa klimatvänliga restaureringar. Projektet kommer bland annat föreslå en indelning av våtmarksväxter i klimatfunktionella grupper som kopplar till växthusgasutsläpp, kolinlagring samt växtens ekologiska och fysiska egenskaper.

WRS medverkar som intressent i projektet för att ge råd om bland annat växtval som ofta används vid etablering av våtmarker och dammar och att föreslå lämpliga våtmarker för fältförsök.

Foto: Våtmarksguiden

Kategori: ,