Restaurering av Kyrksjön

Projekt: Restaurering av Kyrksjön
Uppdragsgivare: Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
År: 2011-2013
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Kyrksjön i Botkyrka kommun har varit utdikad under en lång tid. Sportfiskarna beslutade tillsammans med markägaren att restaurera området till en våtmark med lekområde för kustfisk. Hösten 2011 fick WRS i uppdrag av Sportfiskarna att utreda och klargöra praktiska och juridiska förutsättningar för att skapa en reglerad våtmark.

Arbetet innebar att utforma en teknisk beskrivning med förslag på anpassad vattenreglering, dimensionering av vallar, fiskvandringsvägar samt klargöra natur- och kulturvärden. Uppdraget innefattade även samrådsredogörelser med länsstyrelsen och berörda parter. Förstudien utgjorde grunden för en ansökan till Mark- och miljödomstolen som godkändes 2013. Botkyrka kommun tog över ansvaret av restaureringen och våtmarken stod klar hösten 2014.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

Kategori: