Årsta slott VA-studie och dagvattenutredning

Projekt: Årsta slott med omgivningar – Övergripande VA-studie samt dagvattenutredning
Uppdragsgivare: Haninge kommun
År: 2020-2021
Kontakt: Ebba af Petersens

Uppdraget var att ta fram en dagvattenutredning samt ge förslag till hur vatten- och avloppsförsörjningen för planprogramsområdet Årsta slott med omgivningar kan anordnas. De tre områdena som ingick i planprogrammet kunde inte anslutas till det kommunala VA-nätet.

De alternativ som utreddes för dricksvattenförsörjning inkluderade uttag i redan nyttjade grundvattenmagasin och samfälligheter, enskilda bergborrade brunnar samt användning av ytvattenresurser.

Utredningen utgick från separata avloppsreningsanläggningar för de tre områdena. Två av de planerade exploateringarna är relativt omfattande och genererar stora mängder avloppsvatten. För dessa gavs förslag på teknik och lokalisering av nya lokala reningsanläggningar. För det tredje området undersöktes möjligheten att komplettera en befintlig anläggning för den ökade belastningen.

Förutsättningarna för rening och fördröjning av dagvatten samt hantering av skyfall utreddes i ett tidigt stadium. Utredningen tog hänsyn till lokala förutsättningar som dikningsföretag och recipienter för dagvatten och föreslog dagvattenlösningar för att inte äventyra att miljökvalitetsnormer i recipienter uppnås. Det största av de tre områdena innefattade ett skogsområde som kommunen avsåg att exploatera med bostäder, vilket ställde höga krav på fördröjning och rening men som bedömdes möjliga att uppnå med föreslagna åtgärder.

Foto: Jonathan Arnlund, WRS

Kategori: ,