Våtmark i Mejeridiket Katrineholm

Projekt: Förstudie multifunktionell våtmark i Mejeridiket
Uppdragsgivare: Sörmlands Vatten och Avfall
År: 2020
Kontakt: Linus Halvarsson

WRS har utrett möjligheten att anlägga en våtmark för att rena dagvattnet i Mejeridiket som leder en stor andel av Katrineholms dagvatten ut till sjön Näsnaren. Det svagt lutande, djupt nedskurna diket och markbeskaffenheten gör förutsättningarna för anläggning av en våtmark ogynnsamma.

Det effektivaste sättet att avskilja partikelburna föroreningar bedöms vara att anlägga en sedimentationsdamm i diket som ett inledande steg. Solcellsdrivna pumpar leder därefter vattnet vidare till ett meandrande dike och en spegeldamm i skogen innan det leds tillbaka till Mejeridiket och ut till Näsnaren.

Åtgärderna uppskattas avskilja cirka 50 % av de årliga tillförsel av dagvattenrelaterade föroreningar. Området förvandlas dessutom till ett tätortsnära utflyktsmål för friluftsliv med ökad biologisk mångfald. Anläggningen ska fylla en viktig pedagogisk funktion både som ett gott exempel på levande vatten i landskapet och som ett praktiskt exempel på hur dagvatten kan renas för att skydda våra ytvatten.

Foto: Linus Halvarsson, WRS

Kategori: ,