Lokalt åtgärdsprogram för Väsbyån

Projekt: Underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Väsbyån
Uppdragsgivare: Upplands Väsby kommun
År: 2020-2021
Kontakt: Dimitry van der Nat

WRS har tagit fram ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Väsbyån med konkreta förslag för att rena dagvatten från tätorten. Betinget för Väsbyåns lokala avrinningsområde visar att 320 kg fosfor per år behöver avskiljas (77 % av tillförseln). Då välfungerande centrala dagvattenreningsanläggningar avskiljer cirka 50–55 % av fosfor, kan betinget inte uppnås med ekonomiskt rimliga åtgärder, även om allt dagvatten skulle behandlas.

Utredningen föreslår anläggning av tre dagvattendammar i Upplands Väsbys tätort som skulle minska den årliga fosfortillförseln till Väsbyån med cirka 20 kg. Förslagen har utretts så långt att åtgärdernas realiserbarhet, reningseffekter och kostnadsbild kunnat bedömas på en övergripande nivå för att möjliggöra prioriteringar.

Fortsättningsvis föreslår rapporten 130 platser utmed centrala trafikleder som är lämpliga för anläggning av träd i skelettjordsmagasin. Den påpekar även vikten av att kommunen fortsätter sitt långsiktiga, systematiska uppströmsarbete för en mer hållbar, trögare dagvattenhantering.

Foto: Tova Forkman Fahlgren, WRS

Kategori: , ,