Lokalt åtgärdsprogram för Garnsviken och Lövstaån

Projekt: Underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Garnsviken och Lövstaån
Uppdragsgivare: Sigtuna kommun via Structor Uppsala AB
År: 2020-2021
Kontakt: Dimitry van der Nat

WRS och Naturvatten i Roslagen har tagit fram ett underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Garnsviken och Lövstaån åt Sigtuna kommun. Fosfortillförseln från avrinningsområdena behöver reduceras med dryga 40 procent (700 kg per år) för att uppnå god ekologisk kemisk status. Detta beting innebär att allt vatten som når recipienterna behöver renas, vilket inte bedöms som rimligt eller ekonomiskt försvarbart. Arbetet mot förbättrad status ska dock påbörjas ändå. Rapporten föreslår såväl kunskapshöjande åtgärder (undersökningar i vattenförekomsterna) som platsspecifika åtgärder för förluster från jordbruksmark samt åtgärder för enskilda avlopp och hästgårdar.

Rapporten har identifierat 13 åtgärdsplatser inom Garnsvikens avrinningsområde för att avskilja fosfor från diffusa källor med våtmarker eller fosfordammar. Fem av åtgärderna får högsta prioriterat att genomföras. För Lövstaåns avrinningsområde identifierades totalt nio åtgärder varav två prioriterades högst.

Den totala avskiljningen från alla åtgärder uppgår till cirka 390 kg fosfor per år för Garnsviken och cirka 250 kg fosfor per år för Lövstaån. Betingen på totalt 700 kg per vattenförekomst uppnås således inte med rimliga åtgärder.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: ,