Systemanalys VA Dalarö

Projekt: Systemanalys för VA-försörjning Dalarö
Uppdragsgivare: Haninge kommun
År: 2019-2020
Kontakt: Ebba af Petersens

Syftet med utredningen var utreda möjligheterna för andra lösningar än konventionell ledningsburen VA för tre olika omvandlingsområden i Dalarö, då både avloppsreningsverket och dricksvattenförsörjningen i Dalarö har begränsad kapacitet. Två olika framtidsscenarier med större andel fastboende och en förtätning av områdena undersöktes.

Möjlig dricksvattenförsörjning utreddes med utgångspunkt i befintlig dricksvattenförsörjning och de geologiska förhållandena i området. Projektet visade att det fanns möjlighet att anlägga fler enskilda brunnar i alla områden, men också att det fanns goda förutsättningar till större grundvattenuttag på flera platser. På dessa platser skulle lokala gemensamhetslösningar för dricksvatten kunna anläggas.

Möjligheterna till lokal avloppsförsörjning undersöktes bland annat utifrån nuvarande lösningar, tomtstorlek och markförutsättningar. Förutsättningarna var goda för sorterande system med klosettvatten till tank och lokal rening av bad-, disk- och tvättvatten i flera av områdena. De flesta husen har redan idag separata ledningar för klosettvatten och kommunen har en anläggning för omhändertagande och behandling klosettvatten, för att möjliggöra återföring av näring till åkermark.

Foto: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: