Skyfallskartering Mariehamn

Projekt: Skyfallskartering över Mariehamn stad
Uppdragsgivare: Mariehamns kommun
År: 2023
Kontakt: Linus Halvarsson

WRS har skapat en dynamisk skyfallsmodell över Mariehamns stad på Åland i programvaran HEC-RAS. Syftet med skyfallskarteringen var att öka kommunens beredskap för framtida skyfall som ett led i deras klimatanpassningsarbete.

Två skyfallsscenarier modellerades där regntillfällen med 100 respektive 500 års återkomsttid användes. Karteringen kunde identifiera flertalet potentiella riskområden för skyfall. Skyfallskarteringen är lämplig att använda som underlag för flertalet analyser av övergripande risker till följd av skyfall. Detta kan exempelvis vara i form av en konsekvensanalys av samhällsviktig verksamhet som drabbas, beredskapsplaner med framkomlighetsanalys eller riskklassificering av drabbade områden.

Figur: Maximala vattendjup (t.v.) och maximala vattenhastigheter (t.h.) vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Flödesriktning är markerat med gula pilar. Både vattendjupet och hastigheten har en påverkan på risken för skador och fara vid ett skyfall. Ortofoto: Lantmäteriet.

Kategori: