Sedimentundersökning dagvattendammar

Projekt: Sedimentundersökning i Droppen, Måndalsdammen, Edinsborgsdammen, Breviksdammen och Ugglevägens damm.
Uppdragsgivare: Tyresö kommun
År: 2023
Kontakt: Preet C. Hernefeldt

I Tyresö finns ett antal dagvattendammar som förvaltas av kommunen. Dammarna belastas med olika typer av dagvatten och har som primär uppgift är att rena dagvattnet från tungmetaller och näringsämnen. Dammarna är olika i sin utformning och har varit i drift kortare eller längre tid.

För stora mängder ansamlat sediment kan innebära en risk att ingen ytterligare föroreningsavskiljning sker. Aktuell information om sedimentmängder och sedimentdjup är därför mycket viktig för dammarnas funktion.

Syftet med uppdraget var att undersöka hur mycket sediment som hade ackumulerats i fem stycken dagvattendammar (Droppen, Måndalsdammen, Edinsborgsdammen, Breviksdammen och Ugglevägens damm) och om de föreligger ett behov av sedimentrensning. Kemisk analys utfördes på provtaget sediment, med syfte att översiktligt se vilka föroreningar som förekommer samt lättare planera en framtida hantering av upptaget sediment.

Undersökningen genomfördes genom att mäta det ackumulerade sedimentets tjocklek genom insamling av sedimentproppar med rörprovtagare av Willnertyp. Rekommendationer kring lämpliga intervaller för sedimentrensning och metoder för detta presenterades. Resultat från samtliga genomförda sedimentanalyser i Tyresö sammanställdes för framtida referens.

WRS utförde även växtinventeringar vid de fem dagvattendammarna. Med utgångspunkt från inventeringen utformades kontroll- och skötselråd med råd om vilka växter som ska gynnas och vilka som ska bekämpas. I skötselråden redogörs för lämpliga åtgärder för att skapa bra miljöer i dammarna.

Foto: WRS

Kategori: