Kyrkbyns våtmark

Projekt: Förstudie Våtmark Kyrkbyn
Uppdragsgivare: Hallstahammars kommun
År: 2023
Kontakt: Astrid Berglund

WRS har tagit fram en förstudie åt Hallstahammars kommun för att restaurera ett våtmarksområde invid Strömsholms golfklubb i Kolbäck. Målet med arbetet har varit att förbättra våtmarkens vattenhållande förmåga och bidra till ökad avskiljning av näringsämnen från jordbruksmark uppströms. Gestaltningsförslaget ämnar även till att skapa ett attraktivt rekreationsområde för besökare och boende samt att främja platsens biologiska värden, i synnerhet för våtmarksanknutna fågelarter och groddjur.

Skapande av ett permanent öppet vatten, ett svämplan norr om våtmarken, en ny groddamm, plantering av ängsvegetation, införande av faunadepåer och plantering av buskar och träd kommer att tillföra diversitet och flikighet i landskapet som saknas idag. För att främja rekreationsvärden anläggs en promenadslinga runt våtmarken som korsar vattnet via spångbroar på två ställen. Sittplatser, picknickbänk, ett fågeltorn och en cykelparkering anläggs för att tillgängliggöra området ännu mera.

Illustrationer: Astrid Berglund, WRS

Kategori: