Våtmarker i jordbrukslandskap

Projekt: Utredning av våtmarker i jordbrukslandskap, LONA
Uppdragsgivare: Enköpings kommun
År: 2022-2023
Kontakt: Malin Smith

Enköpings kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra vattenkvaliteten i kommunens vattenförekomster. Under 2022 och 2023 fick WRS i uppdrag att undersöka hur åtgärder i jordbrukslandskapet kan utformas på fem utpekade platser där markägarintresse fanns. Syftet med åtgärderna har varit att minska belastningen av näringsämnen från jordbruket och samtidigt gynna den biologiska mångfalden i vattenmiljöerna. Samtliga åtgärdsförslag är framtagna med utgångspunkten att eftersträva lokal massbalans för att minska kostnaderna och transportrelaterade utsläpp av växthusgaser.

Efter genomgång av förutsättningarna på platserna föreslogs åtgärder på fyra av platserna. De åtgärder som föreslogs var fosfordammar, våtmarker, svämplan och återöppningar av meanderbågar med bakvatten.

Tips till den klimatsmarta entreprenadupphandlaren: använd Upphandlingsmyndighetens färdigformulerade malltexter när du ställer klimatkrav på tunga fordon.

Foto: Malin Smith, WRS

Kategori: ,