Avloppskartläggning och planering på Kökar Åland

Projekt: Sammanställning och utvärdering av befintliga avlopp samt förslag på förbättringar för minskad näringsbelastning
Uppdragsgivare: Kökar kommun
År: 2019
Kontakt: Ebba af Petersens

Syftet med detta uppdrag på Kökar, Åland, var att göra en sammanställning och utvärdering av nuvarande avloppslösningar, samt ge förbättringsförslag med särskild hänsyn till den stora variationen i belastning mellan hög- och lågsäsong.

För reningsverken kan mindre justeringar höja deras prestanda. Ett förslag var att installera efterbehandlingssteg för säkrare rening av fosfor och BOD, och ökad rening av kväve, smittämnen, mikroplaster med mera. Det skulle även fungera som en buffert vid bräddning eller andra driftsproblem i reningsverket och förhindra att orenat vatten når Östersjön.

För de enskilda avloppen rekommenderas att de sämsta avloppen åtgärdas först, det vill säga avlopp med vattentoalett med direktutsläpp till vattendrag eller hav och avlopp utan längre gående rening än slamavskiljare. Kommunen bör ge information och stöd till de som behöver åtgärda sina avlopp, till exempel initiera samordnade beställningar.

Foto: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: , ,