Utvärdering av markbädds långtidsfunktion

Projekt: Avloppssystemet vid Vackstanäsgymnasiet – Bedömning av funktion och förslag till åtgärder
Uppdragsgivare: Vackstanäsgymnasiet
År: 2019
Kontakt: Peter Ridderstolpe

En funktionsbedömning av Vackstanäsgymnasiets markbädd för avloppsvattenrening utreddes. Avloppssystemet består av en slamavskiljare med fördelningsbrunn som beskickar tre olika celler av en sandbaserad markbädd. Därifrån pumpas vattnet till två seriellt kopplade dammar innan det leds diffust ut till ett skogskärr innan utsläpp till recipient. Provtagning av kväve, fosfor och BOD har tillsammans med flödesmätningar genomförts på både inkommande och utgående vatten till markbädden, samt i dammarna och i skogskärret.

Resultaten visar att markbädden, trots 27 års ålder (anlades 1992), uppvisar god och varaktig reduktion av alla parametrar. Dammarna och skogskärret utgör ytterligare en buffert i systemet. Ett resonemang utifrån miljöbalken fördes för att bedöma markbäddens funktion i förhållande till kommunens krav. Slutligen gavs även ett antal rekommendationer på förbättringsåtgärder av avloppssystemet.

Miljökontoret skriver i sitt granskningsutlåtande av årsrapport 2018:

Miljökontoret ser positivt på att anläggningens funktion har utretts och att förslag på förbättringsåtgärder tagits fram. I slutrapporten framgår tydligt resultat från utredningen och resonemang utifrån detta. Miljökontoret instämmer med de förslag till förbättringar som tas upp i rapporten.

Foto: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: