Dagvattenplan Eskilstuna

Projekt: Åtgärder för VA-huvudmannens dagvatten inom Eskilstuna kommun
Uppdragsgivare: Eskilstuna Strängnäs och Miljö
År: 2018-2019
Kontakt: Daniel Stråe

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) gav i uppdrag till WRS att ta fram en dagvattenplan för Eskilstuna stad. Syftet med projektet var att beräkna flöden och föroreningsbelastning från samtliga tekniska delavrinningsområden i staden, samt att ta fram konkreta förslag för reningsanläggningar.

Totalt karterades 155 områden som klassades utifrån biflöden och stadens olika recipienter. Karteringen och beräkningarna kommer fungera som ett verktyg i kommunens och ESEMs fortsatta arbete med dagvatten.

I projektet drogs slutsatsen att Eskilstuna fortfarande har många lämpliga och tillgängliga områden för anläggande av dagvattenåtgärder. Totalt identifierades ett 20-tal potentiella platser för att rena dagvatten från VA-huvudmannens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattenplanens föreslagna åtgärder har potential att avskilja cirka 300 kg fosfor årligen, och kan därmed bidra till att stadens recipienter ska kunna uppnå god ekologisk och kemisk status till 2027.

Kategori: