Björnöfjärden – minskad närsaltsbelastning

Projekt: Björnöfjärden – minskad närsaltsbelastning
Uppdragsgivare: BalticSea2020
År: 2012 – 2015
Kontakt: Maja Granath

WRS har varit delaktiga i BS2020:s projekt Levande kust. Projektet startade 2011 och genomförs i Björnöfjärden i Värmdö kommun som kan ses som en ” Östersjö i miniatyr”.  Syftet är att testa olika åtgärder som kan lösa övergödningsproblemen i viken och i förlängningen bidra med åtgärder för att minska näringsbelastningen till Östersjön.

WRS blev först engagerade i projektet 2012, då i delprojektet Hjälp din vik – förbättra ditt avlopp, med fokus på enskilda avlopp i avrinningsområdet. Uppdraget omfattade bland annat VA-rådgivning till fastighetsägare. I området fanns det flera hushåll som hade egen omhändertagning av latrin. För att minska belastningen från dessa framarbetades information om latrinhantering. Kombinerat med det tog vi fram ett förslag på utformning av en latrinstation i området. Latrinstationen invigdes i maj 2014.

Under 2014 – 2015 tog vi fram åtgärdsförslag för att minska belastningen från hästgårdar i avrinningsområdet och var med som projektledare under genomförandefasen. Efter det projektet har vi tagit fram en tjänst som heter Hästgårdsdiagnos.

På Säby gård som ligger i anslutning till viken drivs idag bland annat ett musteri tillsammans med ett bryggeri och ett bränneri. Restvattnet från dessa verksamheter gick från början direkt ut i viken utan någon rening. 2014 ombads vi att ta fram ett förslag på rening av detta vatten. På gården fanns fyra markbäddar som var tagna ur bruk. Dessa undersöktes och bedömdes ha kapacitet att ta emot vatten från musteriverksamheten. De gjordes om till öppna markbäddar och från markbäddarna leds vattnet nu till en äppelodling.

Foto: Maja Granath

Kategori: ,