Dagvatten i omvandlingsområden på Värmdö

Projekt: Dagvatten i omvandlingsområden
Uppdragsgivare: Värmdö kommun
År: 2012 – 2013
Kontakt: Maja Granath

Värmdö kommun har flera fritidshusområden som omvandlas till permanentbostadsområden. I och med detta ökar andelen hårdgjorda ytor och även föroreningsbelastningen. I en kommun som Värmdö där Östersjön är direkt recipient är det viktigt att närsaltsbelastningen inte ökar.

Under 2012 och 2013 jobbade vi med flera dagvattenutredningar parallellt i olika omvandlingsområden i kommunen, bland annat i Kolvik, Torsby och på Ingarö. Vi identifierade befintliga avrinningsvägar och beskrev hur avledningen bör ske i framtiden. I områden som dessa är det viktigt att identifiera instängda områden, säkerställa avrinningsvägar vid höga flöden och att möjliggöra och gynna infiltration av dagvatten.

Foto: Maja Granath

Kategori: