Behandling av dagvatten från Högbytorps avfallsanläggning

Projekt: Våtmark för kompletterande behandling av vatten från hårdgjorda ytor inom Högbytorps avfallsanläggning.
Uppdragsgivare: Ragn-Sells Återvinning AB
År: 2015
Kontakt: Dimitry van der Nat

Dagvatten från hårdgjorda behandlings- och sorteringsytor i Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp leds i dagsläget till ett kommunalt reningsverk för behandling. Ragn-Sells har dock, enligt verksamhetstillståndet, möjligheten att ombesörja hanteringen av avrinnande vatten på annat sätt. WRS har nu tagit fram ett förslag för en reningsvåtmark i fyra delsektioner:

  1. Två parallella pulsvis beskickade översilningsytor förväntas på årsbasis kunna nitrifiera 70-80 % av ammoniumbelastningen.
  2. Flytande växtöar i befintlig processvattendamm främjar omvandling av nitrat till kvävgas genom serpentinformad flödessträcka och lång uppehållstid.
  3. En tätbevuxen 1,4 hektar stor våtmark med uppehållstid på drygt 30 dagar skapar gynnsamma förutsättningar för denitrifikation och avskiljning av resterade föroreningar.
  4. Ett reaktivt filter enligt den s.k. norska modellen föreslås för att klara utsläppskraven för fosfor och tungmetaller.

Foto: Daniel Stråe (t.v.) och Yvonne Byström (mitten och t.h.)

Kategori: , ,