Breddens dagvattenäng

Projekt: Förstudie, förprojektering och projektering av Breddens dagvattenäng
Uppdragsgivare: Sollentuna Energi AB
År: 2009-2013
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Ytvattenrecipienten Norrviken har påverkats negativt av förorenat dagvatten från Breddenområdet som ligger i Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Dagvattnet leds till Norrviken via en stor dagvattentunnel. Ett kommunalt samarbete startade i syfte att minska tillförseln av gödande och andra miljöskadliga ämnen till sjön.

Under 2009 gjorde vi en förstudie och tog fram ett förslag till reningsanläggning för dagvattnet, som året därefter utvecklades vidare till ett underlag för projektering. Projekteringen utfördes under hösten/vintern 2011/2012 och anläggningen byggdes och togs i drift 2013.

Reningsanläggningen består av två parallella reningsspår som behandlar dagvatten från Breddenområdet och ett industriområde direkt intill anläggningen. En pumpstation lyfter upp cirka 80 procent av årsflödet och medföljande föroreningar från dagvattentunneln till anläggningen där sedimentation och biologisk rening främjas av lång uppehållstid.

Foto: Yvonne Byström

Kategori: