Vakuumtoaletter – så tycker användarna

Projekt: Utvärdering av användaraspekter av vakuumtoaletter till sluten tank
Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun, med finansiering från Havs- och Vattenmyndigheten
År: 2014
Kontakt: Ebba af Petersens

Separat uppsamling av toalettvatten i sluten tank ger ett mycket gott hälso- och miljöskydd jämfört med andra tekniklösningar för små avlopp, och det finns liten risk för driftsproblem som orsakar belastning på miljön. För att hushållen ska välja denna teknik är det emellertid viktigt att avloppslösningen också upplevs som användarvänlig och tilltalande.

Kungsbacka och Östhammars kommuner ligger kustnära med många avlopp i känsliga områden. Avloppslösningar med sluten tank är vanliga, och det fanns ett behov av att få mer kunskap om hur extremt snålspolande toaletter fungerar och upplevs i praktiken. WRS, i samarbete med kommunerna, genomförde därför en enkätundersökning bland fastigheter med extremt snålspolande toaletter till tank. Frågorna handlade om allmänt intryck, drift, komfort och installation. Över 500 hushåll svarade på enkäten, och av dessa var 80 % nöjda eller mycket nöjda med sin toalett! Enkätresultaten finns samlade i en rapport.

Foto: Fann VA-teknik AB

Kategori: