Reningsåtgärder för dagvatten till Trehörningen

Projekt: Reningsåtgärder för dagvatten till Trehörningen
Uppdragsgivare: Stockholm Vatten VA AB
År: 2014 – 2015
Kontakt: Dimitry van der Nat

Sjön Trehörningen är en av de mest övergödda sjöarna i Tyresåns sjösystem; något Stockholm Vatten och Huddinge kommun ska förbättra. Tillförseln av föroreningar kommer främst från exploaterad mark och når sjön via Fullerstaån och Solfagradiket.

2014 fick WRS i uppgift att ta fram förslag på teknisk och ekonomiskt genomförbara reningsmetoder som bidrar till möjligheten att uppnå god status i sjön.

 De föreslagna åtgärderna innebär att huvuddelen av flödet från Fullerstaån leds till avsättningskanaler och vidare till översilningskärr för filtrering och upptag av näringsämnen samt ett kanal/dammsystem för ytterligare rening och utveckling av biologisk mångfald och rekreativa värden.

Solfagradiket får en vidgad grund slutsektion med starrvegetation. Den befintliga skärmbassängen kompletteras med flytande växtväggar som främjar sedimentation.

Anläggningsarbetet planeras påbörjas 2016.

Foto: Dimitry van der Nat

Kategori: