Hantering av BDT-vatten för Munga, Västerås

Projekt: Hantering av BDT-vatten för Munga, Västerås
Uppdragsgivare: Mälarenergi
År: 2015 – 2016
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Munga är ett gammalt fritidsområde som ligger drygt en mil norr om Västerås. Området består av 280 fastigheter varav hälften bebos året runt.  Önskemålet från de boende och kommunen är att området ska utvecklas med ökad permanentboende med en trygg och säker VA försörjning. Kommunen har beslutat inrätta kommunalt VA verksamhetsområde enligt §6 LAV och att avloppshanteringen skall lösas med ett sorterande avloppssystem för att möjliggöra kretslopp av näringsämnen.  Klosettvatten från WC toaletter skall omhändertas inom lantbruk medan BDT vatten skall behandlas i en lokal markbaserad anläggning.

WRS har fått uppdrag att ta fram underlag för lokalisering, dimensionering och utformning av BDT anläggningen inklusive förbehandling, behandling och bortledning och eventuell återvinning med bevattning av energiskog.  Två olika principlösningar utreds, filterbädd med artificiellt filtermedia samt filterbädd med norsk sprayteknik.

Bild: Mälarenergi

Kategori: ,