Markretention rapport

Projekt: Bedömning av fosforretention i mark vid prövning av små avlopp
Uppdragsgivare: Havs och Vattenmyndigheten och VA-guiden
År: 2015-2016
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Nästan alla små avloppsanläggningar i Sverige är markbaserade och har utsläpp till mark.  Trots att marken ger ett extra skydd för ytvatten, beaktas detta inte idag vid kravställande på anläggning eller i modeller som beräknar näringsbelastning från olika källor.

I detta projekt beskrivs mekanismer som håller kvar fosforn i markekosystemet och hur man kan bedöma storleksordningen på fosforretention  efter utsläpp från en anläggning. De resultat som framkommit visar att marken ger ett betydande skydd mot övergödning. Ett hushåll med WC avlopp kopplad till infiltration ger i normalfallet nollutsläpp i mer än 50 år om avståndet utströmningsområde är 100 meter eller mer. Släpps bara BDT vatten erhålls nollutsläpp redan efter 20-30 meter från utsläppspunkt.

Bedömningsverktyget förväntas bli till stor hjälp för fastighetsägare och kommuner i strävan att skapa miljösäkra och kostnadseffektiva anläggningar för små avlopp. Författarnas förhoppning är också att  resultaten skall användas för bättre bedöma enskilda avloppens betydelse  i ett övergödningssammanhang.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor

Läs även Va-guidens öppna inlägg i samband med publicering, som ger mycket av bakgrunden till rapporten: Öppet inlägg om markretention – självrening av fosfor och smittämnen.

Foto: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: