Sjörestaurering på gång!

Sjörestaurering på gång!
6
maj

Den första entreprenadsfasen av restaureringen av Helgösjön har avslutats och cirka en tredjedel av markarbetena är nu utförda. Nu är det paus för att ta hänsyn till groddjur och fåglarna som redan har hittat de nya habitaten. Se vår korta film på en minut längre ner!

Den tidigare cirka 43 hektar stora, men nu nästan helt igenvuxna, Helgösjön i Vallentuna är den sista av alla tidigare sjöar i Åkerströmmens avrinningsområde som har kvar en mindre vattenspegel. Historisk har sjöarna i Åkerströmmen haft vattenspeglar med en sammanlagd yta på dryga 200 hektar. Idag återstår på grund av sjösänkningar och reglering av ån endast cirka fyra hektar öppet vatten i Helgösjön.

Restaurering av sjön är dock på gång! För att återge sjön en del av sin forna glans har WRS på uppdrag av markägarna runt sjön tagit fram ett restaureringsförslag. Det primära syftet med restaureringen är att återställa öppna vattenytor och välskötta zoner med övervattensvegetation för att gynna biologisk mångfald. Utöver det förväntas den restaurerade sjön även bidra med avskiljning av partikelbunden fosfor och kväve från jordbrukslandskapet uppströms, samt med utjämning av flöden. Den föreslagna åtgärden innebär schakt av cirka 5 hektar nya vattenspeglar och anläggning av öar och uddar för fågelhäckning.

Efter förstudien har WRS varit ansvarig för tillståndsprocessen som markägarnas ombud. Vi har tagit fram en MKB, en teknisk beskrivning och en tillståndsansökan för vattenverksamhet. Mark- och miljödomstolen beviljade i december 2022 tillstånd för den föreslagna åtgärden varefter WRS har bistått markägarna med bidragsansökan, upphandling av entreprenör och framtagande av ett kontrollprogram. Budget för anläggningen är cirka 4,1 mkr, som finansieras av investeringsstöd av Länsstyrelsen i Stockholm län.

Den första entreprenadsfasen av restaureringen har precis avslutats med cirka en tredjedel av markarbeten utförda. Nu är det paus tills efter sommaren med hänsyn till lekande groddjur och häckande fåglar som redan har upptäckt de nya habitaten! Vid platsbesök för filmning med drönare observerades bland annat gäss, sångsvanar och tranor.