Gäddvåtmarker hjälper till att nå miljömålen

Gäddvåtmarker hjälper till att nå miljömålen
27
maj

SVT Stockholm lyfter fram Hemmesta sjöäng på Värmdö som ett exempel för att kunna nå flera av de nationella miljömålen. Våtmarken finns med i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för att nå de 16 nationella miljömålen till år 2030.

Hemmesta sjöäng bidrar med både ökad biologisk mångfald, rening av dagvatten och minskad övergödningen. Länsstyrelsen pekar ut våtmarker som ett exempel på åtgärd som skapar motståndskraft, eller resiliens, i landskapet.

Bara två av 15 miljömål väntas nås i Stockholms län till 2030 (SVT)

Gäddvåtmarken är anlagd på en tidigare sank åkermark. Det grunda vattnet värms upp snabbt på våren vilket lockar gäddorna till lek i våtmarken där de lägger sin rom. Under våren kläcks gäddynglen som så småningom letar sig ut från våtmarken tillbaka till havet. WRS tog fram både en förstudie och gjorde en förprojektering av våtmarken.

En annan gäddvåtmark som WRS har varit inblandad i är Järvsta sjöäng i Gävle som också har visat sig fungera väldigt bra som “gäddfabrik”. Ett stickprov 2021 visade att under några timmar i maj lämnade ungefär 100 gäddyngel i timmen våtmarken för att söka sig ut i havet!

Fiskevård fungerar: 100 gäddyngel i timmen! (Sportfiskarna)