WRS projekterar Nosabyvikens våtmarksområde i Kristianstad

WRS projekterar Nosabyvikens våtmarksområde i Kristianstad
25
mar

WRS har fått i uppdrag av Kristianstads kommun att detaljprojektera ett stort våtmarkssystem i Kristianstad. Syftet med våtmarkssystsemet är att fördröja och rena dagvatten samtidigt som det ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde.

Området ligger idag på och omkring en före detta golfklubb. Totalt kommer tre sammanbundna våtmarker anläggas under en fyraårsperiod på mestadels kommunal mark men även en mindre del privat mark.

Multifunktionalitet är ett av WRS signum och kommer även att prägla dessa våtmarker. Förutom att rena och skapa utjämningsmagasin för dag- och dräneringsvatten kommer de tätortsnära ytorna binda ihop olika stadsdelar på ett naturlig sätt, gynna biologisk mångfald och skapa möjlighet till rekreation, lek, lärande och forskning. Vid den planerade besöksplatsen kommer även koppling skapas till biosfärområdet Kristianstads Vattenrike.

Dessutom planerar kommunen för att Nosabyvikens våtmarksområden ska kunna bli en digital våtmark som kan följas i realtid. Flöden, vattennivåer och andra parametrar i hela våtmarkssystemet kommer mätas konstinuerligt och kunna följas live i den digitala plattformen Smart-VA.

Kristianstads kommun skriver om byggprojektet på deras hemsida.

Foto övre: Den gamla golfbanan där Nosabyvikens våtmarksområde ska ligga.
Foto nedre: Stordiket som ska leda vatten till våtmarksområdet.