Dagvattendammar kan vara biodiversitet-hotspots!

Dagvattendammar kan vara biodiversitet-hotspots!
18
mar

Även små dagvattendammar i urbana områden kan livnära många arter om de har stor flikighet! Detta visar ett nytt examensarbete som WRS har handlett.

Under 2023 har Elias Budweg skrivit sitt examensarbete Dagvattendammar som biodiversitet-hotspots? – En studie av 19 dammar i Mälardalen med handledning av Dimitry van der Nat på WRS. Elias undersökte 19 dammar och våtmarker för dagvattenrening i Mälardalen och utvärderade dessa utifrån ett protokoll med biologiska och fysiska kriterier. Elias inventerade även området kring dammarna för förekomst av olika arter, både av fågel, vegetation, makroevertebrater, grod- och kräldjur, bäver m.m.

Resultaten visade att dammarnas fysiska förutsättningar och speciellt flikigheten hade en hög korrelation med hög biodiversitet. Flikigheten innebär att fler nischer och livsmiljöer skapas som kan fyllas av olika arter. Andra fysiska faktorer som storlek, ålder på anläggningen och närhet till bebyggelse hade svagare korrelationer till biologisk mångfald.

Extensiva skötselinsatser som årlig slåtter och bete bedöms förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, både för land- och vattenlevande arter.

Några andra intressanta slutsatser från Elias studie var att:

  • Tio rödlistade fågelarter hittades vid våtmarkerna och dammarna.
  • Bävrar finns vid flera av dammarna och våtmarkerna och kan orsaka driftproblem. Det finns dock mycket kunskap kring hur detta kan hanteras och förebyggas, t.ex. i det av WRS framtagna underlaget till bäverplaner inom Oxunda Vattensamverkan (2020).
  • Vattenpest är en invasiv art som är ett vitt spritt problem. Den hittades i 14 av 19 dammar.

Du kan läsa Elias examensarbete, och andra arbeten som WRS har handlett, på vår sida Student.

Elias har också sammanfattat sin arbete på en A4-sidas populärvetenskaplig sammanfattning.

Foto: Kolardammen, Tyresö. En av 19 undersökta dagvattendammar eller våtmarker