Kategori Aktuellt

10
dec

Dagvattendamm byggd i Ljusdal

WRS fick i uppdrag 2017 att förprojektera och idéutforma en dagvattendamm i centrala Ljusdal för rening och fördröjning av dagvatten från i princip hela tätorten. Dammen placeras i parkmiljö varför även utformning och estetik har spelat in i dammens utformning. Dammen anlades under sommaren 2019. Nedan följer några bilder från den nyanlagda dammen. Observera att …

2
dec

Strömavbrott 4 dec!

På onsdag denna vecka, den 4e december, kommer WRS kontor ha ett längre planerat strömavbrott. Detta innebär att vi inte kommer att kunna nås på mejl eller fast telefoni. Vill ni komma i kontakt med oss, ring på ett mobilnummer. Se kontaktuppgifter på vår kontaktsida. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

2
dec

Rening av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker

Ett examensarbete utfört på WRS visar på att spillvattenvåtmarker har hög potential att avskilja ett stort spektrum av läkemedelsrester från avloppsvatten! Under 2019 utförde Johannes Randefelt sitt examensarbete med handledning av WRS. I sin studie provtogs inkommande och utgående vatten från fem stycken spillvattenvåtmarker i Eskilstuna, Hässleholm, Nynäshamn, Trosa och Oxelösund. Generellt påvisades höga reningseffekter …

26
nov

Markbädds långtidsfunktion utredd

I samband med kommunens tillsynsbesök av Vackstanäsgymnasiets avloppsanläggning anlitades WRS för att utvärdera dess funktion och ge förslag till förbättringsåtgärder. Anläggningen består av en slamavskiljare, en markbädd med tre celler och två seriellt kopplade dammar, innan vattnet släpps ut diffust till ett skogskärr. Långtidsserier av flödesmätningar och halter av fosfor, kväve och BOD visar att …

19
nov

WRS har gjort dagvattenplan åt Eskilstuna

I september 2019 slutredovisades WRS projekt åt Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM), som bestod i att ta fram en dagvattenplan för Eskilstuna stad. Efter kartering, samt beräkningar av flöden och föroreningstransport, i stadens 155 tekniska avrinningsområden identifierades ett 20-tal platser med potential för dagvattenanläggningar. Dessa åtgärdsplatser ska kunna rena dagvatten från VA-huvudmannens verksamhetsområde och …

12
nov

Vi antar Uppsala klimatprotokoll

Som en del av WRS miljöarbete har vi antagit åtta klimatutmaningar via Uppsala klimatprotokoll. I och med detta arbetar vi för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. De utmaningar som antagits är: A.2: Bra miljöval el C.1: Fossilfritt & förnybart i egna personbilar C.2: Fossilfria och förnybara inrikes …

5
nov

Välkomna Jenny och Anbarasan!

Under hösten har vi fått två nya tillskott på WRS! Jenny Näslund, M.Sc. biologi, och Anbarasan Anbalagan, Tek. Dr. Miljöteknik, förstärker numera kontorets kompetens. Jenny har en masterexamen i biologi med inriktning limnologi. I sitt examensarbete utvecklade hon bedömningsgrunder för statusklassificering av sjöar i EU:s ramvattendirektiv. Jenny undersökte om egenskaper i avrinningsområdena kan förklara förekomsten av …

31
okt

Webbinarium om spillvattenvåtmarker 28 nov

Inbjudan till webbinarium om spillvattenvåtmarker som processteg i kommunala avloppsreningsverk I över 20 år har WRS tagit fram och samlat information kring svenska spillvattenvåtmarker. Vi vill dela med oss om vad vi vet om dessa system, som vi sett fungerar bra för att reducera näringsämnen och mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster. Vi bjuder därför in …

28
okt

Examensarbete om tungmetaller i dagvattendammars sediment

I september blev Mathias Andersson klar med sitt kandidatarbete om tungmetaller i sediment i dagvattendammar som han skrev med handledning av WRS. Mathias provtog metallhalter i sediment i en dagvattendamm i Uppsala (Kungsängsdammen) och jämförde uppmätta halter med två teoretiska metoder för att uppskatta tungmetallhalter i inkommande dagvatten. I undersökningen inkluderades även tidigare utförda provtagningar …

15
okt

Peter debatterar enskilda avlopp i SvD och Cirkulation

WRS medarbetare och medgrundare Peter Ridderstolpe syntes under september i ett par inlägg i Svenska Dagbladet. Där debatterade han angående miljökrav på enskilda avlopp, och fick sedan replikera ett svar från VVS-fabrikanternas råd. En knapp månad senare gjorde branschtidskriften Cirkulation ett djupgående reportage om de olika sidorna i debatten om små avlopp; om synen på …

8
okt

Juridik och teknik för små avlopp 4-5 dec

Behöver du lära dig mer om juridik och teknik för små avlopp? Är du miljöinspektör och vill känna dig säkrare i inspektörsrollen? Den 4-5 december föreläser Peter Ridderstolpe från WRS på VA-guidens kurs i Uppsala. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik inom området små avlopp. Den är anpassad för att stödja kommunala …

1
okt

Vill du lära dig mer om dagvatten i höst?

Det finns många intressanta och lärorika kurser om dagvatten i höst. Hannes Öckerman på WRS kommer att föreläsa på tre av dem som handlar om dagvatten i detaljplanering, dagvattenanläggningar på bjälklag och om hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark. Kurserna arrangeras av Studia och VA-guiden. Kurserna riktar sig bland annat till dem som arbetar …

27
sep

WRS ut i klimatstrejk!

WRS har i över 20 år arbetat med vatten-, miljö- och kretsloppsfrågor. Vi arbetar dagligen med att beräkna och planera samhällsåtgärder utifrån framtida klimatförändringar men känner som många andra att åtgärdstakten och utsläppsminskningarna behöver accelerera, och det nu! Därför beger vi oss ner till Forumtorget i centrala Uppsala idag för att delta i den stora …

24
sep

Kunskapsdag om skötsel av anlagda våtmarker och dammar 1 okt

Den 1 oktober arrangerar WRS tillsammans med Knivsta kommun en kunskapsdag och utbildning om skötsel av anlagda våtmarker och dammar. Dagen ingår i ett LOVA-finansierat projekt. Bland annat kommer det att göras studiebesök och diskuteras kring vanliga skötselproblem men också goda exempel. Här hittar du kunskapsdagens program. WRS jobbar mycket inom kunskapsspridning, utbildning, utredning och …

19
sep

Bland skyfall, cyklar och våtmarker på Åland

Förra veckan begav sig WRS österut för den årliga studieresan. Denna gång besökte vi Åland under tre lärorika, avslappnande och friska dagar! Multifunktionella våtmarker i Nabben Ögruppen ute i Östersjön hälsade oss välkomna redan den första dagen med ett ordentligt skyfall, lämpligt nog under vårt besök till gädd- och dagvattenvåtmarken i Nabben, Mariehamn. År 2017-2018 …

Sida 4 av 16