Bland vattenparker och översvämningar – WRS studieresa 2023

Bland vattenparker och översvämningar – WRS studieresa 2023
18
sep

I år bar WRS studieresa av till Västmanland och södra Dalarna. Vi höll oss bland vattenvårdsåtgärder i skogslandskapet samt i mindre kommuner. Följ med på en sammanfattning av vår resa!

Dragmansbosjöns våtmarksrestaurering

På gränsen mellan Uppsala och Västmanlands län finns den gamla sjön Dragmansbosjön. Långt uppe i Sagåns avrinningsområde dikades sjön ur två gånger i början av, och i mitten av 1900-talet. Förhoppningen var att skapa mer odlingsbar mark runt sjön. Men avsänkningen blev inte särskilt lyckad. Marken på de små åkrarna runt sjön oxiderade så småningom bort och marken sjönk, på sina ställen lika mycket som sjön en gång hade sänkts av.

För några år sedan bildades därför en ideell förening för att återställa sjön. Idag är den delvis restaurerad och vattennivån har höjts med en meter. Vid besöket fick vi även se två pontongrävare i full fart med att öppna upp ytterligare vattenytor och ta bort sly och rötter som har etablerat sig i sjön med åren. Idag är sjön en uppskattad våtmark med en rik biologisk mångfald och möjligheter till rekreation.

Sagån i Sala – utrivning av vandringshinder och skyfall

När studieresan planerades var tanken att vi skulle se några vattenvårdsåtgärder som har genomförts i Sagån i centrala Sala som har varit relativt enkla och billiga. Mitt i stan har exempelvis en äldre damm rivits ur som inte hade någon vattendom. På platsen har istället sten och block från omgivningen forslats dit för att skapa ett mer strömmande och porlande vattendrag, som även är positivt för åns fisk och andra vattenlevande organismer.

Oundvikligen kom dock vårt samtal även in på skyfallet som föll över staden natten mot den 2 september i år. Skyfallet orsakade översvämningar i staden på vägar och i källare. Det var även nära ett tag att en dammvall intill gamla Sala gruva skulle skadas eller brista.

Väl på plats kunde konstateras att vår medarbetare Jacob Källbom kan vara nöjd med sitt examensarbete som utfördes med handledning av WRS. Jacob skapade nämligen en dynamisk skyfallsmodell över hela Sala tätort. Många av de områden i staden som i modellen utpekades som kritiska (med större vattendjup och/eller vattenhastigheter vid ett skyfall) också i verkligheten översvämmades efter skyfallet. Jacob kommer medverka på ett webbinarium om skyfallsanalyser den 29 september tillsammans med kollegan Lukas Rehn. Se till att lyssna på det!

Vattenparken i Smedjebacken

Efter övernattning utanför Smedjebacken begav vi oss till Smedjebackens vattenpark som har anlagts av WBAB och som ingår i EU:s miljöprogram LIFE IP Rich Waters. Parken kommer att fungera som ett extra reningssteg för det redan renade avloppsvattnet från Bylandets reningsverk, innan det leds ut till sjön Norra Barken. Området kommer också bli ett parkområde utöver det vanliga med spännande vattenmiljöer och ett rikt djur- och växtliv. Bygget som har pågått under 2022 och 2023 har idégivits och projekterats av WRS!

Vattenparken fungera så att det renade spillvattnet från reningsverket pumpas upp till en så kallad översilningsyta där vattnet pulsvis får rinna över våtängar. Här fångas en del föroreningar upp i det syrerika övre marklagret. Från översilningsytan rinner vattnet sedan genom en serie av flera våtmarker. I dammarna får vattnet tid för filtrering, sedimentering och andra reningsprocesser som kan polera vattnet och avskilja ytterligare näringsämnen innan det släpps ut till sjön.

Dikespluggning i Stormossen

Slutligen passerade vi Stormossen nära Malingsbo-Klotens naturreservat där Skogsstyrelsen har haft ett testområde för dikesigenläggning och dikespluggning i skogsmark. I takt med att intresset för att skapa och återskapa våtmarker har ökat de senaste åren har de bland annat tagit fram en rapport om Metoder för dikespluggning och dikesigenläggning i skogsmark inom EU-projektet Grip on Life IP.

Vi fick ta del av praktiska erfarenheter av vilka metoder som fungerar bättre och sämre. I skogslandskapet eftersträvas ofta billiga och enkla lösningar som inte kräver större transporter av material. Och det kan allt som oftast uppnås med enkla medel!

Hej då och tack för årets studieresa säger vi till: Dragmansbosjöns våtmarksförening, Sala kommun, Mälaren vattenvårdsförbund, WBAB samt Skogsstyrelsen!