Fjärrvärmens bidrag till växthusgasutsläpp på WRS

Fjärrvärmens bidrag till växthusgasutsläpp på WRS
9
okt

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 7

I slutet av förra året redovisade vi på WRS beräkningar av växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollet från den interna verksamheten för år 2021 och snart kommer nya för 2022. Resultaten visade att värmeförbrukningen stod för det enskilt största bidraget, drygt 30%, motsvarande nästan 800 kg CO2ekv per heltidsanställd.

De lokaler vi hyr värms upp med fjärrvärme från Vattenfall* som till största del kommer från energiåtervunnet avfall, det vill säga sopförbränning, från Uppsala kommun och närliggande kommuner. I avfallshierarkin ligger energiåtervinning som det näst lägsta steget, vilket kan ge en förståelse för dess relativt höga klimatavtryck på WRS.

Vi kontaktade energisystemenheten på Energiföretagen för att få en förståelse till den höga siffran. Vi fick då förklaringen att ett stort hinder för utveckling av såväl fjärrvärme- som avfallssystem är att utsläppen från energiåtervinning av avfall, enligt GHG-protokollet, redovisas till fjärrvärmekund istället för avfallskund. Detta trots att utsläppen genereras långt tidigare i avfallets värdekedja och inte minst i den stund när avfallskunden skickar avfallet till fjärrvärmeverken för behandling.

Oavsett vem som ska redovisa utsläppen så är det avfallskunden som kan klättra i avfallshierarkin. Hos oss på WRS är det en självklarhet att lämna allt förpackningsmaterial till återvinning och även minimera inköpen av ny utrustning. Till exempel köper vi i de allra flesta fall in begagnade datorer, skärmar och mobiltelefoner. Ny elektronik har i regel en relativt hög klimatpåverkan.

I de lokaler vi hyr finns behov av åtgärder för att minska värmeförlusterna.  Under året har vi sett till att ett flertal fönster bytts ut eller isolerats. I och med det har även buller från gatan utanför minskat. Vi för även en dialog med hyresvärden om att hålla en lägre temperatur i trapphuset än vad som vanligtvis hålls under vinterhalvåret samt att värmeregleringen i byggnaden kan effektiviseras.

Vilka åtgärder genomför ni på er arbetsplats för att minska klimatavtrycket från värmeförbrukning? Diskutera gärna med oss!

* Vattenfall har en produkt som kallas “klimatneutral värme”. Då allokeras biobränsle motsvarande den volym bränsle som fjärrvärmekunden förbrukar. Dessutom klimatkompenserar Vattenfall för de utsläpp som ändå sker i förädling och transport av bränslet genom utsläppsreduktioner enligt Gold Standard.

Enligt Vattenfall i Uppsala ska också Uppsalabornas klimatavtryck från fjärrvärmeförbrukning minska med 50 procent i och med nya ”Carpe Futurum”. Vattenfalls mål är även att nå nollnettoutsläpp till år 2040.