Nu har vi ett klimatresultat!

28
nov

WRS klimatsatsning – Nyhetsbrev 2

Tidigare i år beslutade WRS att vi ska bli en klimatpositiv organisation. Nu kan vi presentera beräkningarna av våra utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet 2021. Första steget – kartläggningen – är alltså avklarad! Vi har arbetat enligt den internationellt vedertagna standarden Green House Gas Protocols Corporate Standard.

Vi valde att inventera och beräkna våra utsläpp själva för att få en så bra inblick som möjligt i hur vi kan reducera dem. Tack vare det har vi även fått insyn i de osäkerheter som beräkningarna medför. Transparens och ifrågasättande har genomsyrat vårt arbete och vi är stolta över att redovisa våra resultat. Som stöttning har vi haft Tricorona Partner AB som gett oss värdefulla tips i vårt arbete. Snart publicerar vi en rapport som beskriver i detalj hur vi gått tillväga föra att ta fram beräkningarna. Där kan du bland annat följa våra resonemang kring osäkerheter och antaganden. Vår ambition är att rapporten även ska vara till hjälp för andra små- och medelstora företag på vägen mot att bli en klimatpositiv organisation.

Gällande våra egna utsläpp har vi hittills kunnat konstatera att:

  • Uppvärmning av våra kontorslokaler (inklusive hemarbete) står för den största delen av utsläppen. Vi har redan nu börjat fundera på vilken temperatur som är rimlig att hålla i lokalerna, om vi kan installera en mer avancerad styrning, isolera bättre och om fönsterbyte kan bli aktuellt etc. Vår kontorslokal i Uppsala värms upp med fjärrvärme från Vattenfall.
  • Inköpta datorskärmar stod 2021 för den näst största andelen utsläpp. Vanligtvis köper vi i första hand rekonditionerad och begagnad IT-utrustning. Under pandemin var dock köptrycket stort på dessa leverantörer och vi var tvungna att köpa flera nytillverkade skärmar, vilket gav en stor negativ effekt på vårt koldioxidavtryck.
  • En överraskande stor andel av våra utsläpp genereras från användandet av IT-program med molntjänster (fjärrservrar) och inköpta administrativa tjänster. För dessa tjänster är dock osäkerheten stor. Då vi inte har kunnat erhålla specifika siffror från leverantörerna har vi behövt använda schablonsiffror för beräkningarna.
  • Matkonsumtion, kontorsmöbler och inredning, kontors- och fältmaterial och tjänsteresor står för några procent vardera av våra utsläpp. Vi har redan en ambitiös resepolicy vilket gör att våra utsläpp från tjänsteresor små. Vi reser i första hand reser med kollektiva färdmedel och att när vi använder bil i tjänsten ska de drivas på fossilfria drivmedel. Trots att utsläppsandelarna från dessa kategorier är små är de ändå av betydelse och vi vill minska dem ytterligare.

I diagrammet nedan visas fördelningen av det som genererar mest utsläpp i vår interna organisation.

Vi kommer att fortsätta kommunicera ut vårt påverkansarbete för att bli en klimatpositiv organisation. Hoppas att ni vill fortsätta följa vår resa i kommande nyhetsbrev!

För att snabbt agera för de utsläpp vi redan orsakat under 2021 kommer vi att klimatkompensera för dessa. Fokus i vidare arbete kommer att ligga på att minska vår negativa påverkan samt att arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser i externa projekt. Mer om detta framöver…