Forskning om våtmarksväxters klimatpåverkan

Forskning om våtmarksväxters klimatpåverkan
10
jun

WRS deltar i forskningsprojektet Minimizing the climate footprint of river restoration (CLIMIPHY) som ska skapa och tillgängliggöra ny kunskap om våtmarksväxters klimatavtryck med syfte att kunna designa klimatvänliga restaureringar.

Projektet genomförs av Uppsala universitet under 2024-2028 och finansieras av FORMAS.

Vid restaurering av vattendrag och våtmarker etableras, planerat eller spontant, emersa och akvatiska växter i eller i anslutning till de restaurerade akvatiska miljöerna. Växterna fyller många funktioner i ekosystemet och bidrar bland annat till vattenrening och ökad biologisk mångfald. Kunskapen om våtmarksväxters klimatavtryck är dock begränsade. Växterna bidrar till att ta upp koldioxid från atmosfären men kan även främja avgång av växthusgaser (metan och lustgas). Viktiga faktorer som påverkar klimatavtrycket är det komplexa samspelet av miljöfaktorer, olika växters egenskaper och mikrobiella processer.

Projektet kommer bland annat föreslå en indelning av våtmarksväxter i klimatfunktionella grupper som kopplar till växthusgasutsläpp, kolinlagring samt växtens ekologiska och fysiska egenskaper.

WRS medverkar som intressent i projektet för att ge råd om bland annat växtval som ofta används vid etablering av våtmarker och dammar och att föreslå lämpliga våtmarker för fältförsök.

Följ oss här för att få nyheter kring de nya forskningsframstegen framöver!

WRS har som mål att vara klimatpositiva till 2030. Vi vill därför bidra med ökad kunskap inom området för att framöver kunna projektera våtmarker med lägsta möjliga klimatavtryck och samtidigt bibehållen reningspotential, biologisk mångfald och andra viktiga ekosystemtjänster.

Foto: Våtmarksguiden