Behandlingsvåtmark för dagvatten från avfallsanläggning

Behandlingsvåtmark för dagvatten från avfallsanläggning
15
dec

WRS har fått i uppdrag att rita upp en behandlingsvåtmark för dagvattnen från avfallsanläggningen i Högbytorp; en av Stockholmsregionens största avfallsanläggningar.

På Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp hanteras och behandlas olika typer av förorenat material på hårdgjorda ytor som avrinner mot en gemensam processvattendamm. Idag omhändertas det uppsamlade förorenade vattnet i en flockningsanläggning för att slutligen ledas via spillvattennätet till ett kommunalt reningsverk. Ragn-Sells har dock, enligt verksamhetstillståndet, möjligheten att ombesörja hanteringen av avrinnande vatten på annat sätt. WRS har fått uppdraget att undersöka möjligheten för lokal behandling av vattnet i en behandlingsvåtmark. Målsättningen är att rena vattnet i sådan grad att slutligt utsläpp kan ske direkt till recipienten, Sätrabäcken, utan negativ miljöpåverkan. Arbetet påbörjas i december 2014 och förväntas levereras i februari 2015.