Dagvattenutredning för Wättingeområdet

15
sep

WRS har gjort dagvattenutredningen för planprogrammet för Wättingeområdet i Tyresö kommun. Uppdraget utfördes i samarbete med Ekologigruppen som har tagit fram strategier för att utveckla ekologiska och sociala värden i området. Planprogrammet är nu ute på samråd för att få in synpunkter på förslaget.

I dagvattenutredningen har den nuvarande avrinningen utretts och förslag på hur dagvattnet kan omhändertas vid utbyggnation plan har tagits fram. Det finns goda möjligheter att fördröja och rena dagvattnet inom planområdet. Bland annat föreslås gröna tak, skelettjordar och växtbäddar. För att kunna omhänderta kraftiga regn måste ytor i planområdet reserveras där vattnet kan fördröjas utan att skada byggnader och andra samhällsviktiga funktioner.

Bild_Wättingestråket

Wättingestråket från norr. Till höger skogsbrynet där den nya bebyggelsen kommer att vara, Fårdalatriangeln rakt fram och befintliga radhus skymtar till vänster. Foto: Karin Görlin, Ekologigruppen.