Vi tar fram underlag till LÅP för Årstaviken

Vi tar fram underlag till LÅP för Årstaviken
3
okt

WRS har tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB fått uppdraget av Stockholm stads miljöförvaltning att ta fram ett underlag till lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Årstaviken.

För att uppnå målet god kemisk och ekologisk status i Stockholms vattenförekomster till 2027 har staden beslutat om en handlingsplan. Fokus är inriktat mot operativa åtgärder som ska säkerställa att målen för respektive vattenförekomst nås.

Under uppdraget för Årstaviken ska de allvarligaste miljöproblemen identifieras och de nödvändiga betingen att nå god status beräknas. Konkreta åtgärdsförslag för att minska tillförseln från vikens avrinningsområde ska föreslås med bedömning av bland annat effekt, genomförbarhet och kostnader. Åtgärderna prioritetsordnas slutligen till grund för en preliminär handlingsplan.

Arbetet ska utföras under hösten och vintern 2017-2018 och avrapporteras under våren 2018. Kontaktperson för uppdraget är Dimitry van der Nat