Efterfrågad rapport om markretention publicerad!

Efterfrågad rapport om markretention publicerad!
12
dec

WRS har tillsammans med VA-guiden drivit ett projekt som beskriver vad som händer med fosfor och smittämnen som släpps ut till mark från små avlopp. I projektrapporten beskrivs mekanismer som kvarhåller fosfor i mark efter att avloppsvattnet har behandlats och lämnar själva anläggningen. Utifrån dessa resonemang och empiriska data där fosforretention i mark har uppmätts, har ett verktyg tagits fram för att bedöma retentionspotential utifrån markförutsättningar på en given plats. De resultat som framkommit visar att marken effektivt kan kvarhålla fosfor och därmed fungera som ett bra skydd mot övergödning.

Projektet har medfinansierats med hjälp av anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö från Havs- och Vattenmyndigheten. Efter olika omarbetningar har myndigheten lämnat projektets rapport på remiss till utvalda expertmyndigheter och högskolor. Synpunkter skall vara lämnade före 18 januari 2018.

Efterfrågan har varit stor från bland annat kommuner, myndigheter och fastighetsägare och därför valde VA-guiden att publicera rapporten i november 2017. Läs mer på VA-guiden om bakgrunden till publiceringen av rapporten.

Rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor har skrivits av Peter Ridderstolpe på WRS tillsammans med Lars Hylander, Uppsala universitet och kan läsas i sin helhet nedan.

Rapport
Ridderstolpe P och Hylander L (2018).
Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor.
VA-guiden.