WRS:are belönas med stipendium!

WRS:are belönas med stipendium!
8
jun

Vi gratulerar vår medarbetare Robert som har tilldelats Uppsala kommuns uppsatsstipendium för sitt examensarbete! I oktober 2016 presenterade han arbetet Mikroplast i dagvatten och spillvatten: Avskiljning i dagvattendammar och anlagda våtmarker.

Examensarbetet skrevs med handledning av Daniel Stråe på WRS och examinerades på Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. Utdelare var kommunalråd Marlene Burwick. På plats fanns också stadsdirektören samt representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott och från de båda universiteten. Motiveringen lyder:

“Mikroplaster utgör en viktig förorening i bl a sjö- och kustvatten och befaras exempelvis kunna orsaka betydande skada på vattenlevande djur. Robert Jönssons examensarbete har tagit fram viktig ny information om förekomst av mikroplaster i dagvatten och hur effektiva olika anläggningar, såsom dagvattendammar och våtmarker, är för att avskilja mikroplaster och fungera som barriärer för deras spridning till känsliga miljöer. Dessutom har efterföljande studier på spill-, dag- och dricksvatten i Uppsala kommun dragit lärdom och nytta av den den välformulerade och noggranna metodbeskrivningen, vilket ytterligare bidragit till att öka kommunens möjlighet till kunskapsinhämtning inom detta område. En tydlig röd tråd löper genom hela uppsatsen som är mycket välskriven och visar stor akademisk mognad.”

Efter sin examen 2016 anställdes Robert på WRS och arbetar idag med utredningar och åtgärder inom bland annat dagvattenområdet. Här hittar du hans kontaktuppgifter.