Studenter gör exjobb och kandidatarbete på WRS

Studenter gör exjobb och kandidatarbete på WRS
13
maj

WRS handleder just nu två studenter, Mattias och Johannes, inom deras uppsatsskrivning på universitetet. Mattias fokuserar på metallhalter i sediment i dagvattendammar medan Johannes undersöker läkemedelsavskiljning i spillvattenvåtmarker.

Mattias skriver sitt kandidatarbete på WRS under våren. Han fokuserar sitt arbete på fyra dagvattendammar. Genom sedimentprovtagning, analys av befintliga data samt modellering undersöker han korrelation mellan metallhalter i sedimenten och i inkommande dagvatten. Från WRS har Mattias stöd av Jonas Andersson och Robert Jönsson.

Johannes gör sitt examensarbete under vår och höst 2019. Han ska följa upp avskiljningen av läkemedelsrester i spillvattenvåtmarker. Johannes kommer även med hjälp av litteraturstudier och egen provtagning utreda om det går att avgöra vilka bakomliggande mekanismer som påverkar våtmarkernas avskiljning av läkemedelsrester. Från WRS har Johannes stöd av Tova Forkman Fahlgren och Daniel Stråe.