Examensarbete om tungmetaller i dagvattendammars sediment

Examensarbete om tungmetaller i dagvattendammars sediment
28
okt

I september blev Mathias Andersson klar med sitt kandidatarbete om tungmetaller i sediment i dagvattendammar som han skrev med handledning av WRS.

Mathias provtog metallhalter i sediment i en dagvattendamm i Uppsala (Kungsängsdammen) och jämförde uppmätta halter med två teoretiska metoder för att uppskatta tungmetallhalter i inkommande dagvatten. I undersökningen inkluderades även tidigare utförda provtagningar från tre andra dammar.

De teoretiska metoderna som jämfördes med uppmätta värden var Germans formel (som räknar om sedimenthalt till medelhalt i inkommande vatten) samt StormTac (som modellerar inkommande halt utifrån markanvändning och nederbörd). Resultaten visade att Germans formel generellt beräknade uppmätta medelhalter med högre precision än StormTac. Dock varierade prediktionsförmågan hos modellerna och underlaget av data var för litet för att dra några långtgående slutsatser.

Inom projektet jämfördes även sedimentens medelhalter med gällande miljökvalitetsnormer (MKN). Här framkom att MKN överskrids för koppar i tre av fyra dammar, samt TBT i den enda damm där mätningar fanns för denna förorening.

På WRS handleddes Mathias av Robert Jönsson och Jonas Andersson.

Grattis Mathias till ett väl genomfört arbete! Du kan läsa och ladda ner Mathias rapport på vår sida Forskning & Utveckling eller direkt nedan:

Tungmetaller i dagvattendammar – en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

Foto: Mathias Andersson.