Välkomna Jenny och Anbarasan!

Välkomna Jenny och Anbarasan!
5
nov

Under hösten har vi fått två nya tillskott på WRS! Jenny Näslund, M.Sc. biologi, och Anbarasan Anbalagan, Tek. Dr. Miljöteknik, förstärker numera kontorets kompetens.

Jenny har en masterexamen i biologi med inriktning limnologi. I sitt examensarbete utvecklade hon bedömningsgrunder för statusklassificering av sjöar i EU:s ramvattendirektiv. Jenny undersökte om egenskaper i avrinningsområdena kan förklara förekomsten av växtplankton och totalfosforhalter i vattenförekomsterna. Hon har även arbetat en kortare period hos WRS förut. Nu kommer hon att gå in som utredare inom naturvatten, lokala åtgärdsprogram och dagvatten.

Anbarasan har sin bakgrund som teknologie doktor i miljöteknik med inriktning på spillvattenbehandling. Han har tidigare forskat på processutveckling av avloppsvattenreningstekniker för näringsämnen och aromatiska föroreningar på Mälardalens högskola och Lunds universitet. Anbarasan kommer att praktisera på WRS och inrikta sig på en studie om förorenade dagvattensediment kopplat till både hantering av sedimentet och dess juridiska aspekter.

Här hittar du deras kontaktuppgifter.

Välkomna Jenny och Anbarasan!