Inbjudan slutseminarium DRIVA 22 juni kl 9-12

Inbjudan slutseminarium DRIVA 22 juni kl 9-12
24
maj

Välkommen på slutseminarium för projektet

DRIVA – Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån

Den 22 juni 2021 kl. 9–12 via Teams. Anmäl dig här!

Under perioden november 2020 till maj 2021 har provtagning genomförts i Fyrisån och i dagvattenkulvertar som mynnar i ån i samband med regn. Målet med pilotstudien har varit att undersöka i vilken mån dagvatten från centrala Uppsala påverkar vattenkvaliteten i Fyrisån i samband med nederbörd och risken för att maximalt tillåtna halter av föroreningar (MAC-värden) överskrids. I studien har också förhållandet mellan partikelbundna och lösta föroreningar i dagvattnet undersökts, liksom hur halterna relaterar till turbiditet (grumlighet) och halter av suspenderat material. Även undersökningar av sedimenten har genomförts för att se i vilken utsträckning dagvattenföroreningar sedimenterar respektive transporteras vidare nedströms.

Parallellt med huvudstudien har två examensarbeten genomförts. Det ena har fokuserat på att ta fram en modell som beskriver hur stor andel av åvattnet som utgörs av dagvatten vid olika regntillfällen och flödessituationer i vattendraget samt hur detta påverkar risken att överskrida MAC-halter i vattendraget. I det andra examensarbetet har sambandet mellan turbiditet och fosfor, metaller samt PAH:er i dagvattnet undersökts, för att se om högfrekventa turbiditetsmätningar skulle kunna användas för att indirekt mäta dessa ämnen.

På seminariet kommer resultatet av pilotstudien och examensarbetena att redovisas. Det blir också en diskussion om hur resultaten kan tillämpas i det framtida vattenvårdsarbetet.

Välkommen att anmäla dig via denna länk.

Projektet är ett samarbete mellan WRS, SLU och Fyrisåns Vattenförbund. Det har genomförts med stöd av från Naturvårdsverket inom ramen för utlysningen Bidrag till dagvattenutredningar.