Hur skall miljöbalkens hänsynsregler vägas mot miljökvalitetsnormer?

Hur skall miljöbalkens hänsynsregler vägas mot miljökvalitetsnormer?
25
okt

Ja denna fråga ställs på sin spets i WRS utredning om Lussebäcken i Helsingborgs stad. Staden planerar att bygga den nya stadsdelen Östra Ramlösa med källsortering för 10 000 personer. Genom området rinner en liten bäck, Lussebäcken, som kommer motta renat gråvatten och dagvatten från den nya stadsdelen. WRS har studerat hur akvatiskt liv och miljökvalitetsnormerna i Lussebäcken kan komma att påverkas vid utsläpp. Rapporten belyser hur Vattenmyndighetens målbild för vatten kan hamna i konflikt med Miljöbalkens hänsynsregler.

Östra Ramlösa ska utvecklas till en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel. Utredning pågår för att exploatera stadsdelen med källsorterande avloppssystem och långtgående rening av dagvatten.

Utbyggnaden av programområdet och hantering av behandlat gråvatten och dagvatten innebär en förändring i de lokala utsläppen till Lussebäcken. WRS har i uppdrag av Helsingborgs stad utrett den påverkan de nya lokala utsläppen förväntas ha på bäcken. Utgångspunkten för bedömningen har varit Vattenmyndighetens målbild som utryckts i miljökvalitetsnormer, men i rapporten diskuteras även det limnologiska perspektivet, d.v.s. hur det akvatiska livet i bäcken konkret kommer att påverkas av det ingrepp och de utsläpp som den tänkta exploateringen kan ge upphov till.

Rapporten visar att den planerade gråvattenbehandlingen leder till en relativ liten ökning av fosfortillförsel till Lussebäcken. Denna ökning kompenseras dock av en rejäl minskning av kvävetillförsel samt av ett ökat basflöde i bäcken som för tillfället kännetecknas av tidvis mycket låga sommarflöden. Frågan om utsläppets tillåtlighet kommer nu prövas av Länsstyrelsen. En avgörande fråga för prövningen är hur miljökvalitetsnormerna för Lussebäcken skall vägas mot samhällets önskemål om stadsbyggnad med mindre resursförbrukning och klimatavtryck.

Foto: Lussebäcken. Fotograf: Dimitry van der Nat, WRS