WRS på studieresa i Småland

WRS på studieresa i Småland
6
okt

Varje år åker hela WRS på studieresa för att besöka intressanta projekt inom vatten, miljö och kretslopp. Redan förra året hade vi planer på att besöka Småland men Covid-19 satte då stopp för resandet. Besöket söderut blev istället av i år när vi vandrade bland dagvattenlösningar i Växjö, en multifunktionell damm i Gamleby och vattendammar på Västerviks golfklubb. Vi tog även cykeln ut i det brokiga och kuperade småländska jordbrukslandskapet bland våtmarker, tvåstegsdiken och bevattningssystem med näringsrikt kustvatten till åkermarkerna!

Tre intensiva och lärorika dagar började i den småländska metropolen Växjö. Vi fick lära oss om olika växter som kan användas vid dagvattenanläggningar och våtmarker. Kommunen berättade även om deras dagvattenarbete där de framför allt arbetar med fyra parallella spår; (1) dagvattenreningsanläggningar, (2) utjämningsanläggningar, (3) infiltrationsstråk och (4) dagvattentaxan. Kommunen har även tagit fram en ny dagvattenhandbok för att underlätta arbetet och samarbetet kring dagvatten.

Promenad längs med Växjösjön i centrala Växjö som har blivit badbar och fått mycket bättre siktdjup efter många års arbete med att förbättra vattenkvaliteten, bland annat med dagvattenåtgärder.

Ett dagvattenstråk genom Växjö stad där två av fyra filer av en stadsgata har fått ge plats för denna öppna och fördröjande åtgärd.

I Gamleby, Västerviks kommun, fortsatte så resan till en multifunktionell dagvattendamm. Dammen är anlagd bara på andra sidan vägen av ett stork rekreationsfält där fotbollsplanerna bevattnas sommartid med dagvattnet. För vintern har den lokala skidklubben köpt in snökanoner och anlägger ett konstsnöspår för skidåkning. Snön blir kanske inte kristallklar av dagvattnet men tydligen är det lite smutsiga vattnet väldigt bra för att skapa bra snötextur!

I markerna kring Gamleby och Västervik bevattnas cirka 320 hektar åker med vatten från en havsvik. Viken har ett väldigt smalt utlopp och lider av syrebrist på bara några meters djup. Bottenvattnet pumpas så upp till omkringliggande mark för bevattning av både korn, vete, åkerböna, sockerbeta och vall. Totalt står brackvattnet för cirka 100 mm per år. Förutom vattentillskottet minskar också det näringsrika vattnet behovet av gödsling. Då vattnet har visst saltinnehåll kalkas också markerna för att förbättra markstrukturen.

På cykeltur för att se pumpstationen där bräckt vatten från en havsvik pumpas upp för att bevattna och gödsla åkermark.

I samma område pågår samtidigt många andra intressanta projekt, bland annat har flera våtmarker, tvåstegdiken, kalkfilterdiken och kantzoner anlagts i jordbrukslandskapet. Dess har potential att minska näringsläckaget, översvämningar och jorderosion.

Ett tvåstegsdike intill ett majsfält. Just detta dike har anlagts med endast en terrass. Andra diken har terrasser på båda sidor dikesfåran.

Slutligen besökte vi Västerviks golfklubb dag tre. Här samlas regnvatten upp i flera dammar på området för att kunna bevattna golfbanan. Intill golfbanan håller även en helt ny stadsdel på att byggas där konventionella sanningar har utmanats när ett nytt Va-system planerades och byggdes ut.