Poddtips: Miljön och juridiken

Poddtips: Miljön och juridiken
10
jan

Miljön och juridiken är en podd som startade i september 2021 och tar upp “aktuella frågor som rör juridik och miljö. Det kan röra sig om nya rättsfall, utredningar, ny lagstiftning eller forskning.” Podden ges ut av David Langlet, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, och Aron Westholm, doktor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet.

Redan i tredje avsnittet diskuteras dagvattenfrågan i avsnittet Kommunerna, Dagvattnet Och Klimatet tillsammans med vår samarbetspartner miljöjuristen Jonas Christensen. Det är väl värt sin 51 minuters lyssning! Avsnittet beskrivs så här:

Temat, som föranleds av en nyligen tillsatt statlig utredning, är hanteringen av dagvatten. Vi pratar bland annat om relationen mellan kommuner och andra aktörer som fastighetsägare och i vilken mån rätten skapar klara ansvarsförhållanden. Vi diskuterar om lagstiftningen ger kommunerna de rättsliga instrument de behöver för att möta utmaningar kring dagvatten, inte minst i ljuset av klimatförändring och förändrade nederbördsmönster? Och vi försöker också gräva i hur hanteringen av dagvatten kopplar till miljökvalitetsnormer för vatten och om det behövs nya eller ändrade regler för att klara både kvalitetsnormer och hantering av översvämningsrisker.

Miljön och juridiken – Avsnitt 3: Kommunerna, Dagvattnet och Klimatet