WRS miljömål

WRS miljömål
13
jun

Visste du att WRS har egna miljömål som vi arbetar efter? De är framtagna utifrån våra nationella miljömål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Sen har vi identifierat fem mål som vi på WRS jobbar lite extra med för att bidra till just dessa större mål. Det innebär att vi ska bidra till:

  1. god vattenkvalitet i sjöar, vattendrag, hav och grundvatten genom att arbeta för minskad närings- och föroreningsbelastning,
  2. bevarad och stärkt biologisk mångfald samt ekosystemtjänster, särskilt de knutna till vatten,
  3. fungerande kretslopp och god hushållning av framför allt vatten och näringsämnen,
  4. begränsad klimatpåverkan genom minskade utsläpp och fungerande åtgärder som binder kol,
  5. klimatanpassning av samhället med avseende på vattenfrågor.

Du kan läsa mer om vårt miljö- och kvalitetsarbete här.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS