WRS bidrar till ökad kunskap om hur dagvattenföroreningar påverkar och sprids längs vattendrag

WRS bidrar till ökad kunskap om hur dagvattenföroreningar påverkar och sprids längs vattendrag
24
okt

Hårdgjorda ytor i städerna bidrar med dagvatten som många gånger rinner rakt ut i sjöar och vattendrag orenat. WRS deltar nu i en pågående studie som ska öka kunskapen om dagvattnets påverkan på vattnet genom att undersöka förekomst och spridning av föroreningar längs vattendraget.

På uppdrag av forskningsämnet VA-teknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) genomför WRS vattenprovtagning i Fyrisån, Uppsala, i samband med nederbörd sedan våren 2022. Syftet är att undersöka hur föroreningar från urbana områden påverkar åns vattenkvalitet, samt hur de sprids och varierar längs med ån.

I studien undersöks förekomsten av olika föroreningar som till exempel näringsämnen, organiska föroreningar (PAH:er), metaller och mikroplaster. Provtagning genomförs med hjälp av automatiska provtagare som har programmerats för att ta prover under en bestämd tid i Fyrisån i samband med regn.

I LTU:s studie ingår även liknande undersökning av föroreningar i vatten från andra städer i Sverige. Projektet är finansierat av Naturvårdsverket och resultaten kommer senare att redovisas i en skriftlig rapport och vetenskapliga artiklar som sammanställs av LTU.

En automatisk provtagare samlar vattenprover från Fyrisån vid regntillfällen.

Foton: Jenny Näslund, WRS