Reningsverk, skyddsvallar och integrerade skyddszoner – så var studieresan 2022

Reningsverk, skyddsvallar och integrerade skyddszoner – så var studieresan 2022
18
okt

Varje år styr WRS skutan (eller tåget) mot områden där det har genomförts intressanta åtgärder för att i slutändan förbättra våra åar, sjöar och vattendrag samt öka resurshushållningen och sluta kretslopp. I år bar det av till Västkusten med besök i Göteborg och Halmstad!

Ryaverkets avloppsreningsverk
Vanligtvis jobbar vi på WRS med små avlopp och mindre avloppsanläggningar. Som kontrast till detta besökte vi Ryaverket i Göteborg, Nordens största avloppsreningsverk som tar emot spillvatten från 800 000 personer i åtta kommuner!

Tidigare i år annonserades det att Northvolt ska anlägga en batterifabrik i Göteborg. En av anledningarna till att Göteborg vann dragkampen om fabriken tillskrivs faktiskt Ryaverket. Det renade avloppsvattnet ska nämligen användas som kyla i batteritillverkningen. Här kommer alltså ytterligare en restprodukt användas i andra delar av samhället. Sedan tidigare produceras ofta biogas och gödselmedel (slam) vid vissa avloppsreningsanläggningar.

Översvämningsskydd i Getinge
Kosan styrdes sedan till Getinge, norr om Halmstad, som till stora delar översvämmades efter ett kraftigt sommarregn 2014 som fick Suseåns vattennivå att stiga snabb och kraftigt. För att förhindra att det händer igen har kommunen anlagt vallar och dammsystem som kan ta hand om vattenmassorna från Suseån om detta skulle ske igen. Samtidigt fungerar området, Suseåns naturpark, till vardags som ett rekreationsområde för invånarna med promenadstigar, utegym och ett rikt djurliv i våtmarkerna.

LIFE-projektet GoodStream
Efter Getinge fortsatte vi lite längre söderut till Trönningeåns avrinningsområde, strax söder om Halmstad. Inom avrinningsområdet drivs LIFE-projektet GoodStream med visionen att:

  • Uppnå god ekologisk status i Trönningeån, som idag har måttlig ekologisk status på grund av övergödning och vandringshinder för fisk
  • Minska översvämningsriskerna nedströms
  • Öka den biologiska mångfalden längs med ån

Projektet drivs av Hushållningssällskapet Halland, Länsstyrelsen Halland och Halmstads kommun med finansiering från EU och Havs- och vattenmyndigheten. Vi vandrade runt i området där de har lyckats genomföra flertalet miljöförbättrande åtgärder som våtmarker, integrerade skyddszoner, återmeandring av bäckfåran, groddammar och utrivning av vandringshinder.

…och så lite fågelskådning
Sist men inte minst besökte vi naturreservatet Trönninge ängar. Området är en viktig rastlokal för änder, gäss och vadare med sitt flacka landskap med våtmarker och betade gräsmarker.

Foton: Hannes Öckerman, WRS