Samråd för restaurering av Svartingen och Björknässjön

Välkommen till samråd för restaureringen av sjöarna Svartingen och Björknässjön i Bergshamraån, Norrtälje kommun

Norrtälje kommun avser söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken för restaurering av sjöarna Svartingen och Björknässjön inom Bergshamraåns avrinningsområde, Norrtälje kommun.

Under 2021-2023 har WRS på uppdrag av Norrtälje kommun tagit fram förslag på restaureringsåtgärder för Svartingen och Björknässjön. Syftet med åtgärderna är flera men framför allt att återställa och förbättra vattenkvaliteten och vattenmiljöerna i avrinningsområdet. Åtgärderna kommer även att skapa öppna vattenspeglar, nya fågelöar och holmar, förbättra för fisklek och yngelproduktion och skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden i och omkring vattnet.

För att genomföra detta behöver ett tillstånd för vattenverksamhet erhållas. Processen för tillståndsansökan kan schematiskt delas upp i nio steg:

  1. Framtagande av samrådsunderlag
  2. Samråd
  3. Samrådsredogörelse
  4. Beslut om betydande miljöpåverkan
  5. Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan
  6. Ansökan om tillstånd
  7. Tillståndsprövning vid Mark- och miljödomstolen
  8. Huvudförhandling och syn
  9. Dom

Vi är nu på punkt 2, samråd, där den som avser bedriva en vattenverksamhet ska samråda med de enskilda som kan antas bli berörda av verksamheten. Samrådsunderlaget från punkt 1 kan ni ladda ner till höger.

Lämna synpunkter

För att lämna synpunkter eller ställa frågor, vänligen kontakta WRS på:
hannes@wrs.se
Märk mejlet med “Samråd Svartingen och Björknässjön”.
Ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

Det går också bra att skicka brev med synpunkter till:
WRS
Att: Hannes Öckerman
Östra Ågatan 53
753 22 Uppsala

Vi önskar era eventuella synpunkter senast den 6 november 2023.