Dagvattenreningsåtgärder för sjön Trehörningen i Huddinge

Dagvattenreningsåtgärder för sjön Trehörningen i Huddinge
15
okt

Ett steg mot bättre vattenkvalitet i en av Stockholms mest övergödda sjöar.

Sjön Trehörningen i Huddinge kommun är i dagsläget en av de mest övergöda sjöarna i Tyresåns sjösystem. Stockholm Vatten  arbetar för att förbättra denna situation och har tilldelat WRS uppdraget att ta fram förslag till åtgärder för att reducera föroreningsbelastningen till sjön.  WRS egna experter uppträder som huvudkonsult och samarbetar med underkonsulter från Structor AB och Naturvatten AB.

Tidigare utredningar visar att den största tillförseln av fosfor och andra föroreningar till sjön kommer från Fullerstaån och Solfragadiket, två delvis kulverterade vattendrag som tar emot dagvatten från Huddinge tätort. Båda dessa vattendrag mynnar i en igenfylld vik vid Trehörningens västra sida.   Detta område är idag igenvuxet med vass och krattskog.  Tanken är att utveckla detta område till en mer attraktiv natur- och parkmiljö där också dagvattnet kan renas.